KONTAKTUJTE NÁS: +421 902 487 228 | +421 907 357 160

Služby

Architektonická štúdia

Architektonická štúdia predstavuje komplexný architektonický návrh objektu (sústavy objektov) za účelom komplexného dispozično-prevádzkového a stavebno-technického riešenia stavby (súboru stavieb) ako podklad pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie.

Third slide

Architektonická štúdia obsahuje:

Textová časť

Sprievodná správa - základné údaje o stavbe (súboru stavieb), popis architektonického, dizajnového, dispozičného a technického riešenia stavby, jej prevádzky a napojenia na okolitú výstavbu a krajinu.

Výkresová časť

- Situácia osadenia stavby s predbežným napojením na inžinierske siete a dopravu

- Výkresy pôdorysov, charakteristických rezov a pohľady

- Vizualizáciu stavby (súboru stavieb)

Projekt pre územné rozhodnutie

Projekt pre územné rozhodnutie predstavuje architektonicko-dispozičný a prevádzkový návrh objektu (sústavy objektov) s napojením na inžinierske siete a systém dopravy. Po jeho schválení a nadobudnutí právoplatnosti projekt slúži ako východiskový podklad pre ďalší stupeň projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Súčasťou projektu je aj projektová dokumentácia pôvodného stavu a projektová dokumentácia pre búracie povolenie.

Third slide

Projekt pre stavebné povolenie obsahuje:

Textová časť

Sprievodná správa - základné identifikačné údaje stavby (súboru stavieb), jej architektonicko-dispozičné, prevádzkové a technické riešenie v súlade s platnými technickými hygienickými požiarnymi, dopravnými vyhláškami a normami, súlade s platným stavebným zákonom.

Výkresová časť

- Situácia osadenia stavby (súboru stavieb) s napojením na všetky inžinierske siete, systém dopravy a ostatné situácie potrebné pre projekt osadenia stavby

- Výkresy pôdorysov, charakteristických rezov a pohľady (polohové a výškové osadenie stavby) v príslušných mierkach pre potreby projektovej dokumentácie pre osadenie stavby

- Projekt požiarného riešenia stavby v rozsahu pre územné rozhodnutie

- Projekt dopravného riešenia stavby v rozsahu pre územné rozhodnutie

- Inžinierska činnosť (vybavenie jednotlivých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, potrebných pre územné rozhodnutie a vybavenie samotného územného rozhodnutia)

- Projekt civilnej ochrany v rozsahu pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie

Projekt pre stavebné povolenie je vypracovaný na základe schváleného a právoplatného projektu pre územné rozhodnutie za účelom získania stavebného povolenia.

Third slide

Projekt pre územné rozhodnutie obsahuje:

Textová časť

Sprievodná správa - základné identifikačné údaje stavby (súboru stavieb), jej architektonicko-dispozičné, prevádzkové a technické riešenie v súlade s platnými technickými hygienickými požiarnymi, dopravnými vyhláškami a normami, súlade s platným stavebným zákonom.

Výkresová časť

- Situácia osadenia stavby (súboru stavieb) s napojením na všetky inžinierske siete, systém dopravy a ostatné situácie potrebné pre projekt osadenia stavby

- Výkresy pôdorysov, charakteristických rezov a pohľady (polohové a výškové osadenie stavby) v príslušných mierkach pre potreby projektovej dokumentácie pre osadenie stavby

- Projekt požiarného riešenia stavby v rozsahu pre stavebné povolenie

- Projekt dopravného riešenia stavby v rozsahu pre stavebné povolenie

- Inžinierska činnosť (vybavenie jednotlivých vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov, potrebných pre stavebné povolenie a vybavenie samotného stavebného povolenie)

Projekt pre realizáciu stavby

Projekt realizácie stavby alebo realizačný projekt rieši podrobnosti a detaily stavby v potrebných mierkach pre realizáciu stavby a jej jednotlivých prvkov. Súčasťou projektu pre realizáciu stavby je technická správa, výkresy všetkých stavebných konštrukcii (základových, zvislých, vodorovných, strešných, okenných a dverných,balkónových a pod. s príslušnými výpismi a konštrukčnými detailami atypických prvkov). Taktiež súčasťou realizačného projektu sú projekty jednotlivých profesii a statiky vypracované do náležitých podrobností potrebných pre realizáciu stavby, pre vypracovanie výkazu výmer a rozpočtu, ktorý je tiež súčasťou realizačného projektu.

Zabezpečujeme autorský a stavebný dozor počas realizácie stavby až po kolaudáciu.

Zabezpečujeme vypracovanie projektov sadových úprav, protipožiarnej ochrany, organizácie výstavby v rozsahu pre realizáciu stavby.